Saturday, 7 April 2012

Tám nhảm: Tegoshi - ItteQ ở Italia

Ôi, mềnh muốn coi Hotaru no Hikari có anh đóng ngay lập tức!!!
Thật sự rất muốn sub tập itteQ này cho sinh nhật Tego vào tháng 11 tới! Nếu từ giờ tới lúc đó ai chưa sub thì Gyoza sẽ sub!Ôi Picasso =))

No comments: